Anna Saccone Joly Anna Saccone Joly
03 November 1987
YouTube Star
Sophia MitchellSophia Mitchell
02 August 2000
Model, Instagram Star

Jonathan Saccone-JolyJonathan Saccone-Joly
13 February 1980
YouTube Personality

Brandon BlakeBrandon Blake
23 March 2006
TikTok Star