Roy LichtensteinRoy Lichtenstein

27 October 1923

Mark RothkoMark Rothko

25 September 1903

Arshile GorkyArshile Gorky

15 April 1904

Robert MotherwellRobert Motherwell

24 January 1915

Kenneth NolandKenneth Noland

10 April 1924