Leon TrotskyLeon Trotsky

07 November 1879

Mikhail BakuninMikhail Bakunin

30 May 1814

Lev KamenevLev Kamenev

18 July 1883

Grand Duke Dmitri Pavlovich of RussiaGrand Duke Dmitri Pavlovich of Russia

18 September 1891

Aleksandr UlyanovAleksandr Ulyanov

31 March 1866

Georgi PlekhanovGeorgi Plekhanov

29 November 1856