Pervez MusharrafPervez Musharraf

11 August 1943

Tikka KhanTikka Khan

07 July 1915

Ashfaq Parvez KayaniAshfaq Parvez Kayani

20 April 1952

Baitullah MehsudBaitullah Mehsud

1974 AD

Amir Abdullah Khan NiaziAmir Abdullah Khan Niazi

1915 AD