Sam ManekshawSam Manekshaw
03 April 1914
 
Baji Rao IBaji Rao I
18 August 1700
Peshwa of Maratha Empire

Kim PhilbyKim Philby
01 January 1912
Spy, Journalist

Charles Cornwallis, 1st Marquess CornwallisCharles Cornwallis, 1st Marquess Cornwallis
31 December 1738
Former Governor-General of India

Nana SahibNana Sahib
19 May 1824
Rebel

Bahadur Shah IIBahadur Shah II
24 October 1775
Poet
J. F. R. JacobJ. F. R. Jacob
1923 AD
 

Jagjit Singh AuroraJagjit Singh Aurora
31 January 1916
General

Field Marshal K M CariappaField Marshal K M Cariappa
28 January 1899